Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Daten wurden zuletzt aktualisiert 28. September 2023
Metadaten zuletzt aktualisiert 28. September 2023
Erstellt 19. April 2021
Format GeoJSON
Lizenz Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0)
Id1190cb13-6922-4ce5-babb-c2598bc2ebe5
Package id2c27ca8b-5b09-4eca-a623-03b2a568b776
Stateactive